Hyresgästens ansvar

mars 13, 2012
admin

Lokalhyresgästens ansvar inom brandskydd
Företag som hyr lokal ansvarar själva för sitt eget brandskydd och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin verksamhet.

Hyresgästen skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Hyresgästen eller nyttjanderättshavaren som det står i lagen, är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Nyttjanderättshavare är alltså det företag som nyttjar en lokal, normalt en hyresgäst, men disponerar man lokalen fritt så har man samma skyldigheter som om man hyr.

Hyresgästen/nyttjanderättshavaren skall lämna uppgifter till ägaren om sitt brandskydd; en s.k. skriftlig redogörelse. I vissa verksamheter som faller in under SRV 2003:10 skall hyresgästen själv direkt till myndigheten skicka in skriftlig redogörelse.

När det gäller vem som ska stå för vilket brandskydd är en vanlig rekommendation att hyresgästen svarar för brandskyddet i hela den del man hyr.

Leave a comment